Tag Archives: kurhany

Kurhany na Górze Birów

Kurhan to miejsce pochówku zmarłych, w formie kopca o kształcie stożkowatym lub zbliżonym do półkolistego. Na Górze Birów dzięki dokładnym pracom architektonicznym odkryto jedne z najstarszych znalezisk wczesnośredniowiecznego osadnictwa plemion słowiańskich na Jurze, które związane było właśnie z odkrytym tutaj cmentarzyskiem kurhanowym. Stwierdzono, że kurhany powstały na miejscu wcześniejszej osady kultury łużyckiej sprzed 2500 lat.…

Read more